REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MJ-CORPORATION.COM (WAŻNY OD 25.08.2020 R.)

§  1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www.mj-corporation.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). Sklep Internetowy jest prowadzony przez Usługodawcę w postaci platformy sprzedażowej, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się z cenami i dostępnością Towarów oraz zawarcia umowy sprzedaży, na Towary prezentowane przez Sprzedawcę. W tym celu Usługodawca świadczy usługi Klientom na zasadach określonych w Regulaminie oraz udostępnia odpowiednie narzędzie systemowe.

2.      Właścicielem Sklepu Internetowego jest „M & J CORPORATION” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szałszy (kod pocztowy 42-677) pod adresem Wiejska 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151635

3.      Klient korzystający ze Sklepu Internetowego akceptuje niniejszy Regulamin i jest zobowiązany jest do jego przestrzegania.  

§ 2 DEFINICJE

1.      Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.      Dostawa- umowa zlecenia usługi transportu w miejsce wskazane przez Klienta

3.      Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy towarów , będący:

a)      Operatorem pocztowym,

albo

b)      Podmiotem realizujący usługi kurierskie

4.      Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego lub z którą może zostać zawarta Umowa Sprzedaży;

5.      Konsument –  oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.      Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia;

7.      Kupujący – Klient, który zawarł Umowę sprzedaży 

8.      Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

9.      Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

10.  Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.mj-corporation.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar (bez lub z usługą dostawy Towaru) u Sprzedawcy.

11.  Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone dla obsługi Klientów ul. Wiejska 4, 42-677 Szałsza

12.  Sprzedawca, Usługodawca – oznacza „M & J CORPORATION” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą, w Szałszy (kod pocztowy 42-677) pod adresem Wiejska 4 wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151635 będącą jednocześnie Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego.

13.  Strona Internetowa Sklepu – oznacza adres internetowy, pod którym Usługodawca prowadzi Sklep internetowy tj. www. mj-corporation.pl

14.  Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży

15.  Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

16.  Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru lub deklaracja woli zakupu Towaru wraz z  usługą dostawy Towaru uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedawcy identyfikację Klienta, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży albo Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży wraz z usługą dostawy Towaru.
 
 
 
 
 
§ 3 KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.      Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

2.      Sklep Internetowy ma na celu prezentację Towarów i ich cen oraz zaproszenia Klientów do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów oraz Umowy Sprzedaży Towaru wraz z usługą dostawy zakupionego Towaru.

3.      Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznania się z właściwościami, wyglądem i parametrami Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia itd.

4.      Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

5.      Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.

6.      Głównym przedmiotem działalności  „M & J CORPORATION” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

7.      Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Internetowej Sklepu Klient  lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu z przyczyn od niego niezależnych. Szczegółowe informację o cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

8.      Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym normy etyczne, zasady współżycia społecznego, oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej Sklepu, w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Usługodawca ma prawo usuwać takie Treści.

9.      Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Usługodawca ma prawo usuwać takie Treści.

10.  Usługodawca zaleca Klientom, by stosowali programy antywirusowe oraz chroniące tożsamość ze względu na publiczny charakter sieci i potencjalne ryzyko związane z pozyskaniem i modyfikowaniem danych Klientów przez osoby nieuprawnione.

§ 4 ZAMÓWNIENIA

1.      Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 16.00, w soboty i niedziele, oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2.      W celu złożenia Zamówienia Klient – poprzez dostęp do Strony Internetowej Sklepu wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży poprzez dodanie go do Koszyka. Następnie Klient wybiera sposób doręczenia Towaru z listy dostępnej w Sklepie Internetowym i wskazuje adres, pod który ma nastąpić doręczenie Towaru. Odbiór może nastąpić także u Sprzedawcy. Następnie Klient wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym. Następnie Klient  weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, odbiór Towaru u Sprzedawcy lub Dostawy Towaru, danych Klienta oraz cenę za Towar lub cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności.

3.      Klient po przeprowadzeniu czynności o których mowa w § 4 ustęp 2 zaznacza opcję „Zamawiam. Z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

4.      Klient bez względu na sposób złożenia Zamówienia w przypadku wskazania miejsca odbioru – zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny –  w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

5.      Klient bez względu na sposób złożenia Zamówienia w przypadku wskazania jako miejsce odbioru – odbiór  u Sprzedawcy zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, kod pocztowy.

6.      Każde Zamówienie może obejmować nie więcej niż 10 pozycji asortymentowych (przez co rozumie się oznaczenie rodzaju, marki i ewentualnie modelu Towaru). W ramach każdej z pozycji asortymentowych Klient może zamówić nie więcej niż 5 egzemplarze tego samego Towaru, jednakże nie częściej niż 2 razy w tygodniu. Zamówienie może obejmować Towary odbierane u Sprzedawcy Towary jak również dostarczane na adres wskazany przez Klienta. Zamówienie może być podzielone na kilka odrębnych Zamówień. Wszelkie koszty związane ze Zamówieniem są dostępne do wglądu Klienta przed złożeniem Zamówienia, w Koszyku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Klienta.

7.      Zamówienie złożone przez Klienta zostanie potwierdzone w formie Nowego Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Nowe Zamówienie”). Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia Sprzedawcy.

8.      Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedawcy.

9.      W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedawca bez zbędnej zwłoki droga wiadomości e-mail poprzez pocztę elektroniczną:

a)      poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo

b)       zaproponuje Klientowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Klienta, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Towary objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

10.  W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedawcy propozycji anulowania Zamówienia w części Klient może potwierdzić Sprzedawcy w drodze wiadomości e-mail wysłanej pocztą elektroniczną swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Klient nie przekaże Sprzedawcy stosownego potwierdzenia, wskazane Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Klienta.

11.  Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży  jest u przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu, oraz Polityki Prywatności (Potwierdzenie Zamówienia).  

12.  Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.

13.  Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, z której zostało złożone zamówienie, potwierdzenie złożenia zamówienia.

14.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia

15.  Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę o bieżącym statusie Zamówienia drogą wiadomości e – mail poprzez pocztę elektroniczną.

§ 5 PŁATNOŚCI

1.      Ceny Towarów, podane na Stronie Internetowej Sklepu są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2.      Oprócz ceny Towaru, Klient pokrywa również koszty jego doręczenia, na adres wskazany w złożonym zamówieniu.

3.      Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia.

4.      Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a)      Płatność za pobraniem

b)      płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku, Klient ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu),

c)      gotówką odbiorze osobistym;

d)      za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182

e)      za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal

5.      Jeżeli Klient wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy”, cenę Towaru, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić, na rachunek bankowy Sprzedawcy : ING 60 1050 1230 1000 0090 3044 3411, podając w tytule przelewu: Zapłata za: /nr zamówienia + data/.
  

6.      Jeżeli Klient wybrał formę płatności wskazaną w § 5 ustęp 4 punkt b lub d to zobowiązany jest on do dokonania płatności za zamówienie, najpóźniej w terminie 1 dnia po dniu, w którym złożył zamówienie

7.       W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5  ust. 6, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie następnych 7 dni. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

8.      Termin płatności w przypadku płatności za pobraniem, następuje w z chwilą dostarczenia Towaru.  W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w tym terminie Sprzedawca ma prawo zatrzymać Towar i odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie następnych 7 dni.

9.      Termin płatności w przypadku płatności przy odbiorze osobistym, następuje w z chwilą odbioru Towaru. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w tym terminie Sprzedawca ma prawo zatrzymać Towar i odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie następnych 7 dni.

§ 6 DOSTAWA TOWARU

1.      Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za odrębną opłatą.

2.      Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3.      Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4.      Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5.      Kupujący obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

6.      Kupujący ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kupujący decydując się na odbiór osobisty Towaru, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu podczas procesu jego zamawiania.

7.      Sprzedawca, zgodnie z wolą Kupującego, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT lub paragon albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT  lub paragon obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT lub paragon dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF.

8.      Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia dobrowolnej ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji.

§ 7 RĘKOJMIA

1.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Kupującego w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

2.      Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może:

a.       złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Jeżeli Kupującym jest Konsument może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod  uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

b.       żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową  sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

3.      Przy sprzedaży między Przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4.      Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Reklamacja towaru wadliwego będzie rozpatrywana po przedstawieniu przez Kupującego dowodu zakupu towaru od Sprzedawcy. Za dowód taki w szczególności uznaje się paragon lub Fakturę VAT.

5.      W wypadku Kupującego będącego Konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Kupującego przez Sprzedawcę.

6.      Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest doręczenie wadliwego Towaru objętego reklamacją na adres: „M & J CORPORATION” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wiejska 4, 42-677 Szałsza.

7.      Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może składać w dowolnej formie. Sprzedawca preferuje formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, jak również w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy info@mj-corporation.com

8.      Sprzedawca zaleca aby reklamowany Towar był czysty, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego

9.      W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący podaje szczegóły reklamacji, w szczególności żądanie związane z reklamacją, informację jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.

10.  Sprzedawca wciągu 14 dni od dnia doręczenia wadliwego Towaru objętego reklamacją, ustosunkuje się do reklamacji Towaru. Kupujący ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy info@mj-corporation.pl , jednakże nie zwalnia to Kupującego z obowiązku doręczenia wadliwego Towaru objętego reklamacją na adres: „M & J CORPORATION” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wiejska 4, 42-677 Szałsza.

11.   Jeżeli w wyniku uznania przez Sprzedawcę  reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie zwróci taki Towar na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru. W przypadku wymiany Towaru   wadliwego na Towar wolny od wad, Towar wadliwy zostaje zatrzymany przez Sprzedawcę.

12.   Jeżeli Sprzedawca na żądanie Kupującego obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

13.   W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, Sprzedawca wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w inny  sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni  od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie  tego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczania opłat za przechowanie towaru w kwocie 100 zł za każdy dzień

14.   Reklamacja złożona bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, lub bez podania numeru zamówienia w następstwie którego została dokonana sprzedaż,  nie będzie rozpatrywana.

15.   Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

16.   Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.      Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy uregulowane poniżej dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem.

2.      Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar –od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów –od dnia ich zawarcia. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem np. na adres e-mail: info@mj-corporation.pl.Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

3.      W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4.      Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

6.      Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.      Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8.      W wypadku odstąpienia Kupujący będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9.      Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10.  Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niepogorszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.  Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

13.  Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu  będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

14.  Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Wszelkie doręczenia towarów tytułem rękojmi lub odstąpienia od umowy, wraz z pisemnymi oświadczeniami powinny być kierowane na adres Sprzedawcy: ul. Wiejska 4, 42-677 Szałsza.

2.      Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3.      W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4.      Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5.      W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

6.      Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

7.      Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, Umowy Sprzedaży oraz Umowy Sprzedaży wraz z usługą dostarczenia Towaru jest sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8.      Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

9.      Klient potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy.

10.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2020

Shopping cart

0
image/svg+xml

Koszyk jest pusty.

Continue Shopping