Aż do końca kwietnia obowiązuje nowy kod promocyjny dający -10% na cały asortyment - WIOSNA10

Polityka Prywatności
Właścicielem Sklepu Internetowego www.mj-corporation.com jest „M & J CORPORATION” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szałszy (kod pocztowy 42-677) pod adresem Wiejska 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151635

§ 1
Postanowienia ogólne
Administratorem danych osobowych Klientów jest „M & J CORPORATION” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szałszy (kod pocztowy 42-677) pod adresem Wiejska 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000151635 (dalej również – Administrator)
Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej nazywane „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator oświadcza, iż dołożył wszelkiej staranności, by obowiązki wynikające ze wskazanych aktów prawnych wypełnić przy zachowaniu przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania.
Administrator chroni interesy osób których dane przetwarza, a w szczególności oświadcza, że zbierane przez niego dane są przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Przetwarzane dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w których są przetwarzane.
Administrator przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą.
Administrator oświadcza iż zachowuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych, zapewnia im bezpieczeństwo i chroni w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
W przypadku gdyby w treści niniejszej polityki prywatności znalazłyby się wyrazy pisane wielką litera należy je rozumieć w taki sposób w jaki zostały zdefiniowane
 w Regulaminie Sklepu Internetowego.
§ 2
Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
Administrator przetwarza dane osobowe Klientów:
a)      w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zawartej na odległość pomiędzy Administratorem a Kupującym oraz korzystania z innych usług świadczonych przez Sklep Internetowy w tym w celu wykonania łączącej Administratora z Kupującym umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się̨ z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. B RODO). Przetwarzanie danych osobowych  może być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – zarówno ze strony Kupującego jak i Administratora (art. 6 ust 1 lit F RODO)

b)      w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych, w tym przetworzenia danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury (art. 6 ust 1 lit C RODO)

c)      w celu weryfikacji poziomu satysfakcji Klienta z jakości usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust 1 lit F RODO)

d)      w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych (art. 6 ust 1 lit A RODO)

e)      w celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z wykonywaną lub wykonaną umową sprzedaży w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. B i C RODO)

f)       w celu obsługi spraw związanych z realizacją praw podmiotów danych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO – obowiązki Administratora wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności obowiązków wynikających z art. 12-22 RODO)

g)      w celu przeprowadzenia działań marketingowych, w tym kontaktu z Klientem drogą telefoniczną oraz e-mail (art. 6 ust. 1 lit F RODO)

h)      w celu zapewnienia bezpieczeństwa Sklepu Internetowego i ochrony danych Klientów (art. 6 ust. 1 lit. C i F RODO)

 
§ 3
Udostępnianie danych osobowych
 

1.      Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w ramach realizacji umowy sprzedaży. W szczególności dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

a)      Podmiotom realizującym usługi kurierskie lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu towaru przez Administratora

b)      Operatorom systemów płatności

c)      Podmiotom świadczącym usługi serwisowe/naprawcze towarów zakupionych
u Administratora

d)      Podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe lub audytowe.

Dane osobowe przetwarzane w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję z dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi badania satysfakcji klientów.
Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanych w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą zostać przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub o obowiązek prawny.
Administrator nie zamierza przekazywać danych Klientów za granicę.
Dane osobowe Kupujących będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia, w którym Kupujący dokonał ostatniego zakupu w Sklepie Internetowym.
W przypadku gdyby Kupujący odstąpił od zawartej umowy sprzedaży jego dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia, w którym Administrator otrzymał takie oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Dane osobowe Klientów dla celów marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu. W przypadku wycofania zgody dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od chwili wycofania zgody.
 

§ 4
Prawa osób których dane dotyczą
Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma:
a)      prawo dostępu do danych,

b)      praw do sprostowania danych,

c)      prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania,

e)      prawo do przenoszenia danych,

f)       prawo do sprzeciwu,

g)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona,

h)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Strony Internetowej ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie tych danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.
Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania dopasowanej oferty produktów oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.
 

§ 5
Polityka Cookies
Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Klienta. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).
Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to dane informatyczne, a w szczególności pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Klienta.
Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:
a)      podnoszenie jakości usług świadczonych przez Administratora,

b)      poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów

c)      tworzenie statystyk oglądalności,

d)      śledzenie preferencji Klienta,

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
Administrator uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
§ 6
Postanowienia końcowe
Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia lub skargi związane z Polityką Prywatności jak i przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora tj. 
„M & J CORPORATION” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wiejska 4,
42-677 Szałsza, lub mailowo na adres sklep@mj-corporation.pl
Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
Administrator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności. Administrator powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności lub Regulaminu Sklepu Internetowego, w formie komunikatu wyświetlanego w widocznym miejscu na stronie Sklepu Internetowego.
Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Shopping cart

0
image/svg+xml

Koszyk jest pusty.

Continue Shopping